Your cart is empty.
×
Your cart is empty.
Gratis verzending! Binnen 24 uur verstuurd!

Privacy Policy

Teken Tafelkleed (onderdeel van Web it Up) (hierna ook: “wij” of “ons”) haar doel is diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met gegevens is een belangrijk onderdeel van die betrouwbaarheid. Wij willen transparant zijn over de wijze waarop wij, als verwerkingsverantwoordelijke, omgaan met de verwerking van (persoons)gegevens van onze klanten, verzenders en ontvangers van onze producten en diensten, en bezoekers van onze website (hierna ook: “je”, “jij” of “jou”). In deze privacyverklaring lichten we dit verder toe, waarbij voorop staat dat we de wet- en regelgeving, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’, naleven. Daarnaast leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden, waaronder hyperlinks naar websites van anderen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Gebruik van persoonsgegevens

Via onze website worden gegevens verwerkt, die zowel direct als indirect herleidbaar kunnen zijn tot personen (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gesteld). Een zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens is van groot belang. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: wij duidelijk vermeldenvoor welke doeleindenwij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring; wij onze verzameling van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; wij je in gevallen waarin jouw goedkeuring vereist is eerst vragen om toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken; wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en die maatregelen ook eisen van partijen die onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken; wij jou het recht geven om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag inzichtelijk te maken, te corrigeren, verwijderen of exporteren. Wij bieden verschillende producten en diensten aan in het kader waarvan er (persoons)gegevens worden verwerkt.

Bestelproces

Wanneer je een product bestelt via onze website, dan verwerken wij zowel persoonsgegevens van de verzender als persoonsgegevens van degene aan wie jij de verrassing zendt (ontvanger). Verzender: Wanneer je als verzender tijdens het bestelproces bent ingelogd, verwerken wij de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, IP-adres en informatie over de bestelling, zoals de bestel- en bezorgdatum. Afgezien van je naam, e-mailadres en IP-adres zijn al deze gegevens optioneel (niet verplicht). Wanneer je als verzender tijdens het bestelproces niet bent ingelogd, verwerken wij de volgende gegevens: naam, e-mailadres en IP-adres. Jouw NAW-gegevens en overige informatie over de bestelling worden verwerkt om jouw bestelling en betaling te kunnen verwerken en tijdig te kunnen (laten) bezorgen. Jouw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij om je op de hoogte te houden van de bestelstatus, op andere wijze te communiceren over de bestelling en je te informeren over onze dienstverlening en acties. Jouw geslacht wordt geregistreerd om je op de juiste wijze aan te kunnen spreken. Jouw IP-adres wordt verwerkt om trends in aankoopgedrag te analyseren en (identiteits)fraude te voorkomen en tegen te gaan. Ontvanger: Wanneer er via ons een bestelling wordt geplaatst, worden de volgende gegevens van de ontvanger verwerkt: NAW-gegevens, adres, telefoonnummer en e-mailadres (telefoonnummer en e-mailadres zijn optioneel). De NAW-gegevens van de ontvanger en overige informatie over de bestelling worden in dit geval door ons verwerkt om de verrassing tijdig op het juiste adres te kunnen (laten) bezorgen. Zowel Teken Tafelkleed als de verzender en ontvanger hebben hier belang bij, omdat de ontvanger het pakket anders mogelijk niet (tijdig) in ontvangst kan nemen. Wij verwerken de persoonsgegevens van verzenders en ontvangers op grond van een gerechtvaardigd belang. Voorgenoemde belangen zijn afgewogen tegen de belangen van verzenders en ontvangers, waarbij specifiek rekening is gehouden met het recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Hierin is onder meer meegewogen dat wij slechts een minimaal aantal persoonsgegevens verwerken en dat ontvangers over het algemeen prijsstellen op de ontvangst van dergelijke verrassingen.

Klantenservice

Je kunt via verschillende kanalen contact opnemen met onze klachtenservice. Je kunt ons bellen, e-mailen, met ons chatten of het contactformulier invullen. We verwerken jouw contactgegevens en overige verstrekte informatie om jouw vragen en/of klachten te kunnen beantwoorden binnen maximaal 24 maanden.

Nieuwsbrieven

We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. We delen die graag via e-mail. Als je bij ons een account hebt of één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, gebruiken wij je e-mailadres om jou te informeren over onze nieuwe verrassingen en diensten. Als je onze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kun je je uitschrijven door te klikken op “afmelden” in de nieuwsbrief.

Website

Om onze website en diensten te optimaliseren, verzamelen en gebruiken we ook statistische gegevens over zoek-, klik- en koopgedrag, waaronder eventueel informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt. Ook gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen waarbij wij ogenschijnlijk ongebruikelijke transacties automatisch signaleren en detecteren om deze nader te kunnen onderzoeken.

Rechtmatigheid van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van de volgende gronden: De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, zoals het bezorgen van een door jou geplaatste bestelling. De verwerking van gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Teken Tafelkleed rust, zoals de fiscale bewaarplicht. De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Teken Tafelkleed en/of derde(n), zoals de verwerking van de gegevens van ontvangers. Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Je kunt eenmaal gegeven toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking niet aan.

Bewaartermijnen

Vanwege de fiscale bewaarplicht zijn wij verplicht om sommige van jouw gegevens zeven jaar te bewaren (onder andere naam-, order- en betaalgegevens). Voor de overige gegevens gelden de volgende bewaartermijnen: Wij bewaren jouw naam en e-mailadres zolang je je niet hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief, want we hopen je natuurlijk nog een keer terug te zien. Na uitschrijving van de nieuwsbrief bewaren we je gegevens maximaal twee jaar. Voor de overige door ons verzamelde persoonsgegevens geldt dat deze door ons worden bewaard zolang dat nodig is om jouw bestelling(en) af te ronden en/of andere beschreven doeleinden te vervullen. Daarna bewaren wij jouw gegevens nog maximaal twee jaar voor statistische doeleinden. Jouw rechten Indien je wilt weten welke gegevens aan jouw gebruikersprofiel zijn verbonden dan kun je een aanvraag sturen naar privacy@teken-tafelkleed.nl voor een export van jouw persoonlijke gegevens. Ook heb je het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken alsmede om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. Om misbruik van jouw identiteit te voorkomen kunnen wij je vragen om je vooraf te identificeren.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende partijen: partijen die betrokken zijn bij de productie en uitvoering van de bestellingen en overige diensten. Denk hierbij aan distributiepartners, logistieke partners en partijen de financiële afhandeling verzorgen; door ons ingeschakelde derden in het kader van marketing en hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website; overheidsinstellingen, opsporingsinstanties en (toezichthoudende) autoriteiten, indien wij hiertoe een verzoek ontvangen of indien wij dit zelf noodzakelijk achten (bijvoorbeeld in verband met het opsporen van fraude); derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van jou of die van ons te beschermen. Denk hierbij aan externe (juridische) adviseurs. In dit kader delen wij onder meer persoonsgegevens met de volgende partijen: Bezorgers: PostNL, Communicatie met klant: Hubspot Klantenservice: Hubspot Betaling: Mollie

Cookies

Wil je meer informatie over onze cookies? Ga dan naar de uitgebreide cookie verklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om onder meer vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je dan ook om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naam en contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of overige vragen die betrekking hebben op privacy kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Teken Tafelkleed Linnaeusstraat 2C 1092 CK Amsterdam Telefoonnummer: +31 (0)20 894 3184 E-mailadres: privacy@teken-tafelkleed.nl